• Trưởng phòng Tuyển dụng và Thu hút nhân tài
  • FPT Software